Other literature

Click on the icon for procuring physical copy of the book.

Shashtra Name Shashtra Rachaita Tikakar Guj Hin Hin Searchable Eng Other
Aatmsiddhi Shrimad Rajchandraji -
(55.48 mb)
Aacharya Kundkunddev Shree M. B. Patil, Shedwal -
(3.16 mb)
(0.35 mb)
(17.87 mb)
AagamPath Sankalit -
(4.31 mb)
Aalochna Srimad Padmanandi Aacharya -
(0.27 mb)
Aatmasadhana Prerak Patro Pu. Bahenshree Champaben -
(5.17 mb)
(4.96 mb)
Adhyatma Drashtaa Sankalit -
(99.78 mb)
Adhyatma Paraag Sankalit -
(0.44 mb)
(0.36 mb)
(5.02 mb)
Adhyatma Praneta Sankalit -
(9.53 mb)
Adhyaatm Yugshrushtaa Gurudevshree Kanjiswami Br. Chandulal Kheemchand Jobalia -
(1.00 mb)
Adhyatma Granth Sangrah Sankalit -
(0.64 mb)
(37.03 mb)
Bahenshree no Gyaan Vaibhav Sankalit -
(1.96 mb)
(32.44 mb)
(32.75 mb)
Bahenshree ni Sadhana ane Vani Bahenshree Champaben -
(41.79 mb)
(74.23 mb)
(39.24 mb)
Dharm Ke Das Lakshan Dr. Hukamchandji Bharill -
(49.39 mb)
(43.86 mb)
(53.92 mb)
Dharm Ki Kriya Ramji Manekchand Doshi -
(0.50 mb)
(26.15 mb)
BRAHM VILASH Bhaiya Bhagwatidasji -
(1.49 mb)
Dravyadarshti Jineswar Sankalit -
(0.98 mb)
(1.58 mb)
(49.53 mb)
Drushthi Na Nidhan Sankalit -
(1.25 mb)
(1.05 mb)
(25.54 mb)
Guru Gun Sambhaarnaa Pu. Bahenshree Champaben -
(0.31 mb)
(0.27 mb)
(13.33 mb)
Gunasthan Vivechan Br. Yashpalji Jain -
(34.25 mb)
(0.72 mb)
(37.14 mb)
Hun Eak Gyaayakbhaav Chhu Sankalit -
(2.89 mb)
Jainam Jayatu Shasanam Sankalit -
(0.37 mb)
(17.64 mb)
Jain Siddhant Prashnottar Mala (Part 1 - 2) Sankalit -
(2.28 mb)
(1.17 mb)
(57.99 mb)
Tamil (7.22 mb)
Jain Siddhant Pravesh Ratnamala Bhag 1 (Poorvardh) Sankalit -
(0.95 mb)
(0.90 mb)
(33.85 mb)
Jain Siddhant Pravesh Ratnamala Bhag 1 (Uttarardh) Sankalit -
(0.59 mb)
(16.50 mb)
Jain Siddhant Pravesh Ratnamala Bhag 2 Sankalit -
(0.68 mb)
(0.82 mb)
(28.60 mb)
Jain Siddhant Pravesh Ratnamala Bhag 3 Sankalit -
(0.49 mb)
(0.81 mb)
(29.81 mb)
Jain Siddhant Pravesh Ratnamala Bhag 4 Sankalit -
(1.03 mb)
(1.00 mb)
(40.41 mb)
Jain Siddhant Pravesh Ratnamala Bhag 5 Sankalit -
(1.46 mb)
(0.92 mb)
(38.36 mb)
Jain Siddhant Pravesh Ratnamala Bhag 6 Sankalit -
(1.22 mb)
(0.89 mb)
(31.05 mb)
Jain Tatva Mimansha Pt. Phulchand Siddhant Shastri -
(1.49 mb)
(97.67 mb)
Kahan Ratna Chintamani Sankalit -
(30.77 mb)
Kanjiswami-Hirak Jayani Abhinandan-Granth Sankalit -
(132.41 mb)
Krambaddh Paryay Dr. Hukumchandji Bharill -
(32.08 mb)
(29.61 mb)
(28.87 mb)
(29.69 mb)
Mangal Akshardeh Sankalit (Pu. Gurudevshree's Manuscript) -
(4.99 mb)
Mangal Akshardeh Part - 2 Sankalit (Pu. Gurudevshree's Manuscript) -
(3.88 mb)
Mangal Teerth Yatra Sankalit (Teerthyatra by Pu. Gurudevshree) -
(2.78 mb)
(108.26 mb)
Mokshamarg Prakashak Drashtant Vaibhav Sankalit -
(2.01 mb)
(18.40 mb)
Mokshamarg Prakashak Prashnottari Sankalit -
(1.15 mb)
(28.49 mb)
Panchadhyayi (Purvaardh And Uttaraardh) Tikakaar -
(1.51 mb)
(40.69 mb)
Pancha Stotra Sangraha Sankalit -
(0.56 mb)
Paramagam chintamani Sankalit -
(114.58 mb)
(1.22 mb)
Paramagam-piyush Pt. Himmat Jethalal Shah -
(3.20 mb)
(18.48 mb)
Songadh Pratishthha Mahotsav Tattvacharcha - -
(3.11 mb)
Parmagamsaar Sankalit -
(1.29 mb)
(0.92 mb)
(38.07 mb)
Parichay Pustikaa Sankalit -
(56.69 mb)
Pravachan Saagar Na Moti Sankalit -
(18.42 mb)
(7.27 mb)
(20.60 mb)
Rajchandra`s Reply to Gandhiji`s Questions Sankalit -
(1.96 mb)
Raj-Ratna Chintamani Sankalit -
(45.03 mb)
Pravachansaar DivyadhwaniSaar Part - 1 Shree Kundkundacharya -
(7.75 mb)
Pravachansaar DivyadhwaniSaar Part - 2 Shree Kundkundacharya -
(1.90 mb)
Samayik Path Srimad Amitgati Aacharya Pt. Shri Ramjibhai Doshi
(0.34 mb)
(7.26 mb)
Samyak Darshan Sankalit -
(23.29 mb)
Samyak Darshan Part-1 Sankalit -
(2.28 mb)
(1.06 mb)
(49.70 mb)
Samyak Darshan Part-2 Sankalit -
(2.21 mb)
(0.77 mb)
(26.80 mb)
Samyak Darshan Part-3 Sankalit -
(0.95 mb)
(0.83 mb)
(30.86 mb)
Samyak Darshan Part-4 Sankalit -
(1.04 mb)
(1.36 mb)
(26.50 mb)
Samyak Darshan Part-5 Sankalit -
(1.40 mb)
(1.36 mb)
(30.16 mb)
Samyak Darshan Part-6 Sankalit -
(0.92 mb)
(0.89 mb)
(28.20 mb)
Sarvasamanya Pratikraman Avashyak Sankalit -
(0.87 mb)
(4.99 mb)
(24.18 mb)
Shastra Swadhyay Sankalit -
(0.97 mb)
Swatmaanubhavmanan Avam Bhasha Vaakyaavalee Br. Dharmadasji Kshulak -
(10.20 mb)
(18.59 mb)
Shree Pravachansaar Paramaagam (Padhya) Kavivar Shree Vrundavandasji -
(29.62 mb)
(32.68 mb)