Posh Vad 30

11th Tirthankar Shree Shreyanshnath Bhagwan's Kevalgyan Kalyaanak (Sinhpuri nagari).