Vaishakh Sud 10

1) 24th Tirthankar Shasannayak Bal Brahmchaari Shree Mahavir Bhagwan’s Kevalgyan Kalyaanak (Rujuwalika river),
2) Shree Panchmeru Nandishwar Jinalay's Shashvat Jinpratimaji’s Pratishthha in Malad Jinmandir, Mumbai (Vikram Samvat 2046).

Our Other Websites