Bhadarvo Sud 12

=> Shree DashLakshan Dharma Parv: UttamTyaag Dharm Din,

Prasangik Pravachan

Shashtra Name Prav. No. Date Tithi - Vaar Lang Remarks Time Audio
Shree Samaysaar (19th time) 85 13-Sep-1978 Wed, Bhadarvo, Sud 12 Hin Uttam Tyaag Dharm 3.24
Shree Samaysaar (19th time) 301 03-Sep-1979 Mon, Bhadarvo, Sud 12 Guj Uttam Tyaag Dharm 5.56
Shree ParmaatmPrakash (1965-66) 208 07-Sep-1965 Tue, Bhadarvo, Sud 12 Hin Uttam Tyaag Dharm 5.23
To view all the prasangik pravachan for todays event click on the 'Read More' button.