Shrimad Rajchandra Bhaktimala

 • Srimad Rajchandraji Pranit Padhyo (Saujanya - Raj Audio - Mumbai)Open or Close

  No. Description Guj Time Hin Time Guj Hin
  1 Shree Aatm Siddhi Shastra
  49:02
  -
  -
  (0.06 mb)
  -
  2 Mul Marag Sambalo Jinano Re
  09:42
  -
  -
  (0.04 mb)
  -
  3 Apurva Avasar
  15:44
  -
  -
  (0.19 mb)
  -
  4 Jad ne Chaitanya Banne Dravya
  07:25
  -
  -
  (0.03 mb)
  -
 • Srimad Rajchandraji Pranit Padhyo (Saujanya - Shri RajShobhag Satsang Mandal - Sayala)Open or Close

  No. Description Guj Time Hin Time Guj Hin
  1 Hey Prabhu ! Hey Prabhu !
  10:01
  -
  -
  (0.04 mb)
  -
  2 Jinvar Kahe Chhe
  07:39
  -
  -
  (0.04 mb)
  -
  3 Mul Marag Sambhalo
  09:41
  -
  -
  (0.04 mb)
  -
  4 Anant Anant Bhav Bhed thi
  04:57
  -
  -
  (0.03 mb)
  -
  5 Apurva Avasar
  18:34
  -
  -
  (0.19 mb)
  -
  6 Amulya Tatv Vichar (Bahu Punyakera Punj thi)
  06:21
  -
  -
  (0.04 mb)
  -
  7 Shubh Shitaltamay Chhay Rahi
  05:08
  -
  -
  (0.03 mb)
  -
  8 Nirkhine Navyauvana
  05:06
  -
  -
  (0.03 mb)
  -
  9 Yam Niyam
  05:35
  -
  -
  (0.03 mb)
  -
  10 Jad Bhave Jad Pariname
  08:21
  -
  -
  (0.04 mb)
  -
  11 Bina Nayan Pave Nahi
  04:41
  -
  -
  (0.04 mb)
  -
  12 Marag Sacha Mil Gayaa
  04:28
  -
  -
  (0.06 mb)
  -
  13 Jad Ne Chaitanya
  05:37
  -
  -
  (0.03 mb)
  -
  14 Ichchhe Chhe Je Jogi Jan
  10:54
  -
  -
  (0.03 mb)
  -
  15 Aek Jogi Chalyo Jaay
  07:07
  -
  -
  (0.03 mb)
  -
  16 Dhanya Re Divas
  11:45
  -
  -
  (0.04 mb)
  -
  17 Aatam Bhavna Bhavata
  04:51
  -
  - -
  -
  18 Dhun (Sahajaatmswarup Sarvagndev Param Guru)
  05:58
  -
  -
  (0.02 mb)
  -
 • Srimad Rajchandraji Pranit PadhyoOpen or Close

  No. Description Guj Time Hin Time Guj Hin
  1 Amulya Tatv Vichar (Bahu Punyakera Punjathi)
  07:09
  -
  -
  (0.04 mb)
  -
  2 Apurva Avasar
  17.26
  17:22
  (0.19 mb)
  -
  3 Moti Tani Mala
  05:38
  -
  -
  (0.12 mb)
  -
  4 Shree Aatm Siddhi Shastra Dohaa 1 To 23
  -
  -
  11:57 -

  (0.15 mb)
  5 Shree Aatm Siddhi Shastra Dohaa 24 To 33
  -
  -
  06:07 -

  (0.27 mb)
  6 Shree Aatm Siddhi Shastra Dohaa 34 To 42
  -
  -
  05:52 -

  (0.13 mb)
  7 Shree Aatm Siddhi Shastra Dohaa 43 To 118
  -
  -
  48:21 -

  (0.35 mb)
  8 Shree Aatm Siddhi Shastra Dohaa 119 To 127
  -
  -
  06:08 -

  (0.26 mb)
  9 Shree Aatm Siddhi Shastra Dohaa 128 To 142
  -
  -
  09:56 -

  (0.28 mb)
  10 Kshamapana Path
  04:06
  -
  -
  (0.04 mb)
  -
 • Shrimad Rajchandraji : Aushadh... Bhav Rog NaOpen or Close

  No. Description Guj Time Hin Time Guj Hin
  1 Aushadh... Bhav Rog Na
  80.04
  -
  (0.53 mb)

  (3.44 mb)