What's New

 • Pravachan Books of Pu. Gurudevshree on Niyamsaarji (1975-76) - Shastra Bhandar - Gurudevshree's Word to Word Pravachan

  09-05-2024
 • Natak Samaysaar and Pravachansaar - Shastra Bhandar - Gurudevshree's Word to Word Pravachan

  09-05-2024
 • Shripal Charitra (Hindi) - Shastra Bhandar --> Other literature --> Katha / Varta Khand

  21-04-2024
 • Samaysaar KalashTika Pravachan Part- 7 (Hin) - Shastra Bhandar - Gurudevshree's Word to Word Pravachan

  21.04.2024