Mahaa Vad 6

1) 7th Tirthankar Shree Suparshwanath Bhagwan’s Kevalgyan Kalyaanak (Banaras nagari),
2) Shree Simadhar Bhagwan’s Pratishthha in Kshirsagar Jinmandir, Ujjain (Vikram Samvat 2021),
3) Shree Simadhar Bhagwan’s Pratishthha in Shivpuri Jinmandir (Vikram Samvat 2059).

Our Other Websites