What's New

Pravachan Books of Pu. Gurudevshree on Sh. Samaysaarji, Sh. Panchastikayji & Sh. Niyamsaarji - Shastra Bhandar - Gurudevshree's Word to Word Pravachan

Word to word Pravachan on Sh. Samaysaarji, Sh. Panchastikayji & Sh. Niyamsaarji Shastra by Pujya Gurudevshree Kanjiswami.

Samaysaar Khyati Part - 1 (Gatha 1 to 12) (Gujarati)
Kramabaddha Paryay Pravachan (Hindi)
PanchastikaySangrah Prakash Bhag - 2 & 3 (Hindi)
Niyamsaar Pravachan Part-2 (ShuddhaBhav Adhikar) (Hindi)

URL Back