Aaso Sud 8

10th Tirthankar Shree Shitalnath Bhagwan’s Moksh Kalyaanak (Sammedshikharji).