Vaishakh Vad 7

1) Shree Shreyansnath Bhagwan’s Pratishthha in Botad Jinmandir (Vikram Samvat 2010),
2) Shree Parshwanath Bhagwan’s Pratishthha in Makshi(Parshwanath) Jinmandir (Vikram Samvat 2025).