Chaitra Sud 15

6th Tirthankar Shree Padmaprabh Bhagwan’s Kevalgyan Kalyaanak (Kaushambi nagari).