Prasang

1) Pratishthha of Shree Parshwanath Bhagwan in Jinmandir of Porbunder (Vikram Samvat 2010),
2) Pratishthha of Shree Mahavir Bhagwan in Jinmandir of Chennai (Vikram Samvat 2034),
3) Pratishthha of Shree Aadinath-Bahubali Bhagwan in Jinmandir of Ghatkopar, Mumbai (Vikram Samvat 2043).