Prasang

1) Moksh Kalyaanak of 24th Tirthankar Shasannayak Bal Brahmchaari Shree Mahavir Bhagwan (Pavapuri Udhyan),
2) Kevalgyan to Shree Gautam Gandhardev.

Prasangik Pravachan

Shashtra Name Prav. No. Date Tithi - Vaar Lang Audio Quality Remarks Time Audio
Shree Samaysaar (19th time) 123 31-Oct-1978 Tue, Aaso, Vad 30 Hin   Mahavir Nirvan Din (Diwali) 1.55
Shree ParmaatmPrakash (1965-66) 31 24-Oct-1965 Sun, Aaso, Vad 30 Guj   Mahavir Nirvan Din (Diwali) 1.33
Shree Samaysaar Kalash Tika (1977-78) 146 11-Nov-1977 Fri, Aaso, Vad 30 Guj   Mahavir Nirvan Din (Diwali) 57.46
Shree Samaysaar (13th time) 146 08-Nov-1961 Wed, Aaso, Vad 30 Guj   Mahavir Nirvan Din (Diwali) 2.00
Shree Samaysaar (15th time) 100 12-Nov-1966 Sat, Aaso, Vad 30 Guj   Mahavir Nirvan Din (Diwali) 5.45
Shree Samaysaar (15th time) 185 12-Nov-1966 Sat, Aaso, Vad 30 Guj   Mahavir Nirvan Din (Diwali) 1.22
Shree Samaysaar (16th time) 39 21-Oct-1968 Mon, Aaso, Vad 30 Guj Mahavir Nirvan Din (Diwali) 6.32
Shree Samaysaar (16th time) 520 30-Oct-1970 Fri, Aaso, Vad 30 Guj   Mahavir Nirvan Din (Diwali) 2.43
Shree Samaysaar (18th time) 506 11-Nov-1977 Fri, Aaso, Vad 30 Guj   Mahavir Nirvan Din (Diwali) 15.38
Shree Samaysaar (19th time) 335 20-Oct-1979 Sat, Aaso, Vad 30 Guj   Mahavir Nirvan Din (Diwali) 2.40
Shree Pravachansaar PB (1962-63) 33 28-Oct-1962 Sun, Aaso, Vad 30 Guj   Mahavir Nirvan Din (Diwali) 3.28
Shree Pravachansaar PB (1962-63) 104 17-Oct-1963 Thu, Aaso, Vad 30 Hin **  Mahavir Nirvan Din (Diwali) 9.04
Shree Pravachansaar PS (1968-69) 276 09-Nov-1969 Sun, Aaso, Vad 30 Guj   Mahavir Nirvan Din (Diwali) 2.01
Shree Pravachansaar PSS (1974-75) 292 03-Nov-1975 Mon, Aaso, Vad 30 Guj   Mahavir Nirvan Din (Diwali) 14.43
Shree Pravachansaar (Separately available Pravachan) 3 20-Oct-1960 Thu, Aaso, Vad 30 Guj **  Mahavir Nirvan Din (Diwali) 3.20
Shree Pravachansaar (Separately available Pravachan) 38 17-Oct-1963 Thu, Aaso, Vad 30 Hin   Mahavir Nirvan Din (Diwali) 3.53
Shree Niyamsaar NST (1971-73) 139 05-Nov-1972 Sun, Aaso, Vad 30 Guj   Mahavir Nirvan Din (Diwali) 2.54
Shree Ashtpaahud (1970-71) 127 30-Oct-1970 Fri, Aaso, Vad 30 Guj   Mahavir Nirvan Din (Diwali) 1.33
Shree Ashtpaahud (1973-74) 37 26-Oct-1973 Fri, Aaso, Vad 30 Guj   Mahavir Nirvan Din (Diwali) 2.40
Shree Samaysaar Kalash Tika (1967-68) 58 02-Nov-1967 Thu, Aaso, Vad 30 Guj   Mahavir Nirvan Din (Diwali) 2.56
Shree Naatak Samaysaar 186 19-Oct-1971 Tue, Aaso, Vad 30 Guj   Mahavir Nirvan Din (Diwali) 1.53