Prasang

Kshamavani parv.

Prasangik Pravachan

Shashtra Name Prav. No. Date Tithi - Vaar Lang Audio Quality Remarks Time Audio
Shree Samaysaar (19th time) 304 07-Sep-1979 Fri, Bhadarvo, Vad 1 Guj   Kshamaavani Parv 54.05