Prasang

1) 16th Tirthankar Shree Shantinath Bhagwan's Kevalgyan Kalyaanak (Hastinapur nagari) - As per Uttarpuran.
2) Shree Simandhar Bhagwan's Pratishthha in Ponnur Jinmandir (Vikram Samvat 2060).