Prasang

1) Shree Mahavir Bhagwan’s Pratishthha in Shree Mahavir-Kundkund-Parmaagam Mandir, Songadh (Vikram Samvat 2030),
2)Shree Aadinath Bhagwan’s Pratishthha in Vadodara Jinmandir (Vikram Samvat 2036).