What's New

 • Shree Panchastikya Sangrah Pravachan Part-3 (Gatha 63 to 146) - Shastra Bhandar - Gurudevshree's Word to Word Pravachan

  06.11.2018
 • Bhagwat shastra Part - 2 (Samaysaar 18th time Pravachan) - Shastra Bhandar - Gurudevshree's Word to Word Pravachan

  24.10.2018
 • Shree Pravachansaar (Kannada) - Shastra Bhandar - Original literature by Aacharyas

  12.09.2018
 • Mangal-vani - 6 (Pu. Gurudevshree's pravachan on Pu. Bahenshree's Vachnamrut during Shikshan Shivir with Hindi Subtitles)

  28.08.2018