What's New

 • Shree Pravachansaar (Kannada) - Shastra Bhandar - Original literature by Aacharyas

  12.09.2018
 • Mangal-vani - 6 (Pu. Gurudevshree's pravachan on Pu. Bahenshree's Vachnamrut during Shikshan Shivir with Hindi Subtitles)

  28.08.2018
 • Simandhar Jinbimb Panchkalyanak Pratishthha in Zaveri Bajar, Mumbai (V.S. - 2015) Part 1, 2, 3 & 4 Video Film

  04-08-2018
 • Shastra Bhandar - Guru Kahan : Drashti Mahan Part-11

  24.07.2018
 • Bhagwat shastra Part - 1 (Samaysaar 18th time Pravachan) - Shastra Bhandar - Gurudevshree's Word to Word Pravachan

  13.07.2018