What's New

 • Shree Padmanandi Panchvinshati Pravachan Part-2 (Hindi) - Shastra Bhandar - Gurudevshree's Word to Word Pravachan

  26.10.2019
 • Shree Amrut Kalash Part-2 (Gujarati) - Shastra Bhandar - Gurudevshree's Word to Word Pravachan

  26.10.2019
 • PanchastikaySangrah Prakash Bhag - 1 & 4 (Gujarati) - Shastra Bhandar - Gurudevshree's Word to Word Pravachan

  25.10.2019
 • Jain Siddhant Pravesh Ratnamala (Part 1 to 6) - Hindi - Shastra Bhandar - Other Literature - Others

  17.10.2019
 • Bhagwat shastra Part - 5 (Gujarati) - Shastra Bhandar - Gurudevshree's Word to Word Pravachan

  7.10.2019
 • (Shree Niyamsaar, Shree Panchastikay Sangrah, Shree Ashtpahud (Kannad) - Shastra Bhandar - Original literature by Aacharyas

  12.09.2019
 • Guru-vani - 2 (Pu. Gurudevshree's pravachan on Shree Samaysaarji Shastra (19th Time) with Hindi Subtitles)

  03.09.2019
 • Shree Amrut Kalash Part-1 (Gujarati) - Shastra Bhandar - Gurudevshree's Word to Word Pravachan

  12.09.2019
 • Shree Anubhav Prakash Pravachan (Gujarati) - Shastra Bhandar - Gurudevshree's Word to Word Pravachan

  24.08.2019
 • Shree Ishtopadesh Pravachan (Separately available Pravachan - Gujarati) - Shastra Bhandar - Gurudevshree's Word to Word Pravachan

  17.08.2019