What's New

 • Atmadharma Magazine Hindi anks published in the time of Pu. Gurudevshree - 31 to 33 Years Ank

  10.08.2018
 • Simandhar Jinbimb Panchkalyanak Pratishthha in Zaveri Bajar, Mumbai (V.S. - 2015) Part 1, 2, 3 & 4 Video Film

  04-08-2018
 • Shastra Bhandar - Guru Kahan : Drashti Mahan Part-11

  24.07.2018
 • Bhagwat shastra Part - 1 (Samaysaar 18th time Pravachan) - Shastra Bhandar - Gurudevshree's Word to Word Pravachan

  13.07.2018
 • Samaysaar Vaibhav Bhag - 8 to 14 (Samaysaar 15th time Pravachan) - Shastra Bhandar - Gurudevshree's Word to Word Pravachan

  09.04.2018