What's New

Guru-vani (Pu. Gurudevshree's pravachan on Niyamsaar Shastra's Jeev, Ajeev, Shuddhbhav, Vyavahar Charitra & Parmarth Pratikraman Adhikar 1979-80, with Hindi Subtitles)

Pu. Gurudevshree's Pravcahan on Shree Niyamsaar (Jeev, Ajeev, Shuddhbhav, Vyavahar Charitra & Parmarth Pratikraman Adhikar) written by Aacharya Kundkunddev during 1979-80 with Hindi Subtitle- 100 Pravachans

URL Back