What's New

Guru-vani (Pu. Gurudevshree's pravachan on Niyamsaar Shastra's Vyavahar Charitra Adhikar 1979-80, with Hindi Subtitles)

Pu. Gurudevshree's Pravcahan on Shree Niyamsaar (Jeev-Ajeev, Shuddhbhav & Vyavahar Charitra Adhikar) written by Aacharya Kundkunddev during 1979-80 with Hindi Subtitle-74 Pravachans

URL Back